kontak

Angilim kow da bilin damon amakai da polmulil kontak da liwi gitu. Kaano okow palulu anaak damon da ingalan atau alamat imelmu. Nu kaano kibaleenmu am antalimo da balos.