kontak

Angilim kow da bilin damon amakai da polmulil kontak da liwi gitu. Kaano okow palulu anaak damon da ingalan atau alamat imelmu. Nu kaano kibaleenmu am antalimo da balos.

Target Image